Guts Superpols Co., Ltd. | 02-392-8965 | info@guts.co.th
Call Center : 02-392-8965 EN | TH

ENTERPRISE

สร้างความมั่นคงขององค์กรด้วยระบบรักษาความปลอดภัยระดับมาตรฐานสูงสุด

ENTERPRISE

SOLUTIONS

เพราะเราตระหนักถึงการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบของหน่วยงานขนาดใหญ่ เราจึงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยท่ีสามารถออกแบบตามความ เหมาะสมจากการประเมินพื้นท่ี เพื่อการดูแลอย่างครอบคลุมกับองค์กรทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม,หน่วยงานภาครัฐ,อาคารสําหนักงาน,อุตสาหกรรม ไป จนถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ

Custom Integrated Plan

ด้วยความหลากหลายทางธุรกิจท่ีให้ความสําคัญในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไปทั้งพื้นที่ความซับซ้อนของธุรกิจรวมไปจนถึงการทํางานร่วมกับระบบดําเนินงานภายใน เราอํานวยความสะดวกและตอบโจทย์ตามความต้องการผ่านการออกแบบระบบความปลอดภัยในทุกรูปแบบเพ่ือยกระดับความเชื่อม่ันขององค์กร

ธุรกิจขนาดใหญ่ จําเป็นต้องมีการบริหารการจัดการท่ีได้รับการดูแลอยู่ตลอดเวลา เพ่ือรับผิดชอบต่อทรัพย์สินในพ้ืนที่และชีวิตบุคคล การดูแลรักษาความปลอดภัยจึงต้อง ตื่นตัวตลอด24ชม. พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างทันท่วงที

เราให้ความสําคัญกับการดูแลอุปกรณ์และการบริการหลังการขายเสมือนเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่คอยดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ

• บริการออกแบบโครงสร้างความปลอดภัยให้คําปรึกษาและประเมินพื้นที่จากผู้เช่ียวชาญที่สามารถวางระบบได้อย่างแท้จริง

• เฝ้าระวังจากศูนย์ปฏิบัติการตลอด24ชม.ช่วยดูแลความผิดปกติหรือเมื่อเกิดกรณีการบุกรุกภายในพ้ืนที่

• สอดส่องดูแลจากเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดท่ีทันสมัยสามารถเรียกข้อมูลมาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรและใช้เป็นหลักฐานต่างๆ

• ตรวจจับอันตรายจากเซนเซอร์รักษาความปลอดภัยต่างๆท่ีได้ติดต้ังไว้ในพื้นท่ี (Alarm / Sensor / Fire Detection)

• เพื่มประสิทธิภาพความปลอดภัยด้วยระบบควบคุมการเข้า-ออก

• ตรวจตราและดูแลระบบการทํางานตลอดระยะเวลาการใช้งาน

• หน่วยรักษาความปลอดภัยบุคคลหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่ีช่วยดูแลความปลอดภัยภายในพื้นที่ท่ีได้รับการอบรมและฝึกมาอย่างเชี่ยวชาญ

PRODUCT HIGHLIGHT

  • Surveillance - High-resolution surveillance camera system from AVIGILON, a global leader in security solutions1
  • Physical Security Guard
  • GUTS Monitoring Center ⎯ a 24-hour security surveillance, incident report, communication, analysis, and resolution center
  • Emergency Dispatching ⎯ requesting assistance from civil services to the area of incident
  • Evacuation ⎯ Plans and procedure regarding evacuating civilians out of the danger zones

พร้อมให้คําปรึกษาและตอบกลับภายใน 24 ชม.

หากต้องการติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือสอบถามค่าบริการ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

Customer service centre

0 2392 8965

Add line ID:

@GUTS