Guts Superpols Co., Ltd. | 02-392-8965 | info@guts.co.th
Call Center : 02-392-8965 EN | TH

WHY GUTS?

ตลอดระยะเวลากว่า 36 ปีที่บริษัทกัทส์ อินเวสติเกชั่น จํากัด และกลุ่มบริษัทในเครือ ได้ร่วมเป็นส่วนสําคัญในการ สร้างสรรค์ และยกระดับธุรกิจรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล เราพัฒนาโปรโตคอล รักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด ด้วยเหตุนี้กัทส์ จึงโดดเด่นและยืนอยู่แถว หน้าของผู้นําธุรกิจรักษาความปลอดภัยเสมอ

112,000

SECURITY GUARDS

200,00

DISPATCHING STAFF

2,600

CUSTOMER ACCOUNT

กัทส์ คือ กรุ๊ปด้านการรักษาความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุด

ปัจจุบันกัทส์ กรุ๊ป มีพนักงานรักษาความปลอดภัยมากกว่า 15,000 คน หมุนเวียนกันให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ มากกว่า 2,600 ราย เราได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9002 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สมาคมวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบัน EAQA แห่งสหราชอาณาจักร

กัทส์มีโรงเรียนสอนวิชาชีพรักษาความปลอดภัยเป็นของตัวเองแห่งเดียวในประเทศไทย

โรงเรียนฝึกวิชาชีพรักษาความปลอดภัย ณ วัลลภ ได้รับใบอนุญาติจัดตั้งโรงเรียน จากกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2539 ในประเภท โรงเรียนนอกระบบ สังกัดกองส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สํานักงานคณะ กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ภายใต้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรเพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานให้ผู้ท่ีจะ ประกอบวิชาชีพรักษาความปลอดภัยให้เป็นท่ียอมรับของสังคม และผู้ใช้บริการ

กัทส์นําเทคโนโลยีชั้นสูงมาผนึกกับกําลังคน

เรานําเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนงานรักษาความปลอดภัย เพื่อก้าวข้ามข้อจํากัดต่างๆของมนุษย์ ด้วย การทํางานของอุปกรณ์คุณภาพสูงจากแบรนด์ระดับโลกอย่าง Avigilon

ศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง GMC

GMC (GUTS MONITORING CENTER) ศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทําหน้าท่ีบริหารจัดการ สถานการณ์ฉุกเฉินโดยการเชื่อมต่อทุกการติดต่อเพื่อให้ผู้ใช้บริการของเราได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วฉับไวผ่านระบบอุปกรณ์และเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยที่แม่นยําและมีความละเอียดสูงรวมถึงการทํางานของทีมบุคลากร มืออาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ดและเปี่ยมประสิทธิภาพสูงสุด

พร้อมให้คําปรึกษาและตอบกลับภายใน 24 ชม.

หากต้องการติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือสอบถามค่าบริการ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

Customer service centre

0 2392 8965

Add line ID:

@GUTS