Guts Superpols Co., Ltd. | 02-392-8965 | info@guts.co.th
Call Center : 02-392-8965 EN | TH

GUTS
OUR SERVICE

PHYSICAL SECURITY

VIDEO SURVEILLANCE

ระบบวีดีโอเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิดคุณภาพเย่ียม คอยตรวจการณ์ บันทึกและจัดเก็บข้อมูลวีดีโอย้อนหลัง เครื่องมือสําคัญท่ีช่วยป้องกันหรือเป็นหลักฐานในการ สืบสวนต่างได้ๆ

BURGLAR ALARM SYSTEM

ระบบกันขโมย เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูง ช่วยป้องกันทรัพย์สินของคุณจากอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

FIRE ALARM SYSTEM

ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือมีกลุ่มควัน ระบบจะทําการตรวจจับ หากเกินความปกติท่ีกําหนดไว้ ระบบจะส่งสัญญานแจ้งเตือนให้คนในพื้นท่ี ทราบอย่างรวดเร็ว ก่อนท่ีจะเข้าถึงตัวและเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพสินย์

Access Control

ระบบควบคุมการเข้า-ออก จะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ขึ้นอยู่กับการนําไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นการจํากัดพื้นท่ีในการเข้าใช้งานส่วนตัว หรืออํานวยให้กับบุคคากรภายใน เป็นระบบรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นที่สามารถป้องกันบุคคลภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ

VDO VERIFICATION

ระบบเรียกข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่ เพื่อนําภาพมาตรวจสอบความผิดปกติเกิดขึ้น

SECURITY MANAGEMENT

SECURITY GUARD MANAGEMENT

การจัดการ บริหาร และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รปภ. จากโรงเรียนฝึกวิชาชีพภายในเครือของ GUTS

SPECIAL PATROL

ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ การรับ แจ้งเหตุผิดปกติซึ่งมีทีมงานเคลื่อนท่ีเร็วปฏิบัติงานรว่ม กับหนว่ยงานอื่นๆท่ีเป็นหนว่ยงานหลักสนับสนุนและ รว่มตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมประสานงานเจ้าหน้าที่ ของรัฐในแต่ละฝ่ายที่เก่ียวข้องกับเหตุนั้นๆ เพื่อความ สะดวก รวดเร็ว และเพ่ือกําหนดแนวทางการแก้ไข ปัญหาที่ เกิดขึ้น รวมทั้งการตรวจเย่ียมพนักงานรักษา ความปลอดภัย

HOME DEVICE

BEAM SENSOR

เซนเซอร์ติดร้ัวสําหรับแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติภายรอบบ้าน

VIDEO SECURITY CAMERA

กล้องวงจรปิดสําหรับภายในและภายนอกเพ่ือสอดสอ่งดูแลคนในบ้านและเหตุการณ์ผิดปกติอื่นๆ

DOOR & WINDOW SENSOR

เครื่องตรวจจับผู้บุกรุกบริเวณทางเข้าประตูและหน้าต่าง

LIFE PLUS

ชุดปุ่มกดแจ้งเตือนฉุกเฉิน ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ ใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี 3G มีปุ่มกดฉุกเฉินสําหรับเหตุด่วนเหตุร้าย เรียกรถพยาบาล PIR

SENSOR

เซนเซอร์ตรวจจับความเคล่ือนไหว ภายนอก/ภายใน

REMOTE CONTROL

รีโมทควบคุมการทํางานจากระยะไกล

STROBE LIGHT & SIREN

ไฟแจ้งเตือนและเสียงไซเรน เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะแจ้งเตือนด้วยแสงไฟและเสียงให้คนในพื้นที่เกิดความตื่นตัวและทราบเหตุโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเตรียมการ อพยพหรือหลีกเลี่ยงจากเหตุอันตราย

พร้อมให้คําปรึกษาและตอบกลับภายใน 24 ชม.

หากต้องการติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือสอบถามค่าบริการ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

Customer service centre

0 2392 8965

Add line ID:

@GUTS